NARUTO NARUTIMETT HERO 3 (PS2)
Sinopsis:


Trailer: